Aktualności

Działanie 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Do 31 sierpnia 2017 trwa konkurs w ramach działania 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które planują zamienić konwencjonalne źródła energii źródłami na odnawialne (przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:
a) przedsiębiorcy,
b) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
c) jednostki organizacyjne jst,
d) jednostki sektora finansów publicznych,
e) szkoły wyższe,
f) kościoły i związki wyznaniowe,
g) wspólnoty mieszkaniowe,
h) spółdzielnie mieszkaniowe,
i) instytucje oświatowe i opiekuńcze,
j) zakłady opieki zdrowotnej,
k) grupy producentów rolnych,
l) organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
m) organizacje pozarządowe,
n) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Efektem projektu musi być wykazanie zamknięcia dotychczas używanego źródła energii opartego na konwencjonalnych źródłach energii. Moc instalowanych elektrowni/jednostek musi być porównywalna w stosunku do zamykanego źródła (+/- 20%).

W ramach konkursu możliwe jest wsparcie źródeł wytwarzających energię w kogeneracji. Wsparcie
otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu, z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań dotyczących projektów objętych regułami pomocy publicznej.
Minimalny wkład własny - 15%.
W ramach konkursu ustala się minimalną dopuszczalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000,00 PLN.

Goldenline
Facebook