Dotacje, projekty unijne, dofinansowania, Koszalin, Kołobrzeg. - Działanie 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Aktualności

Działanie 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Do 31 sierpnia 2017 trwa konkurs w ramach działania 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które planują zamienić konwencjonalne źródła energii źródłami na odnawialne (przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:
a) przedsiębiorcy,
b) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
c) jednostki organizacyjne jst,
d) jednostki sektora finansów publicznych,
e) szkoły wyższe,
f) kościoły i związki wyznaniowe,
g) wspólnoty mieszkaniowe,
h) spółdzielnie mieszkaniowe,
i) instytucje oświatowe i opiekuńcze,
j) zakłady opieki zdrowotnej,
k) grupy producentów rolnych,
l) organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
m) organizacje pozarządowe,
n) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Efektem projektu musi być wykazanie zamknięcia dotychczas używanego źródła energii opartego na konwencjonalnych źródłach energii. Moc instalowanych elektrowni/jednostek musi być porównywalna w stosunku do zamykanego źródła (+/- 20%).

W ramach konkursu możliwe jest wsparcie źródeł wytwarzających energię w kogeneracji. Wsparcie
otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu, z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań dotyczących projektów objętych regułami pomocy publicznej.
Minimalny wkład własny - 15%.
W ramach konkursu ustala się minimalną dopuszczalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000,00 PLN.

Goldenline
Facebook