Aktualności

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 1 - Małe projekty badawczo - rozwojowe

Dla przedsiębiorstw innowacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przygotował konkurs dla MSP w ramach działania 1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 1 - Małe projekty badawczo - rozwojowe.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji/projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowanie.

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:
a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
b) zaawansowane wyroby metalowe,
c) produkty drzewno-meblarskie,
d) opakowania przyjazne środowisku,
e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
g) multimodalny transport i logistyka,
h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa badawczo – rozwojowa świadczona w ramach projektu związana jest z produktem/usługą, będącą przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa lub planowanej do podjęcia.

Usługę badawczo rozwojową przedsiębiorca może zlecić:
a) jednostce naukowej,
b) Centrum Transferu Technologii,
c) Spółce celowej,
d) niezależnej jednostce stanowiącej akredytowane laboratorium,
e) przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, posiadający siedzibę na terytorium RP.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych. Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15 % wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 zł.

Goldenline
Facebook