NewsletterZrealizowane projekty

zdjecie

Beneficjent:

PUH Anna Osiadacz - Willa Polanka Robuń

Tytuł:

Budowa budynku usług turystyki wiejskiej w ramach rozbudowy zagrodowej

Termin realizacji:

kwiecień 2018 - grudzień 2019

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kwota projektu:

952 084 zł

zdjecie

Beneficjent:

PHU Ekosun Paweł Czupajło

Tytuł:

Budowa zbilansowanego energetycznie rekreacyjnego domu pływającego

Termin realizacji:

październik 2017 - wrzesień 2018

Program:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Kwota projektu:

856 000 zł

zdjecie

Beneficjent:

Grand Baltic sp. z o.o.

Tytuł:

Adaptacja kawiarni w Hotelu Havet***** na restaurację live Natura

Termin realizacji:

listopad 2017 - kwiecień 2018

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Kwota projektu:

1 918 153 zł

zdjecie

Beneficjent:

Merlion sp. z o.o.

Tytuł:

Innowacyjny system wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rodzin.

Termin realizacji:

wrzesień 2017 - styczeń 2018

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Kwota projektu:

984 000 zł

zdjecie

Beneficjent:

Telewizja Kablowa Koszalin

Tytuł:

Fundusze Europejskie – dla mnie i sąsiada! Funkcja: ekspert - recenzent 12 artykułów o tematyce unijnej.

Termin realizacji:

październik – grudzień 2016

Program:

Ministerstwo Rozwoju

zdjecie

Beneficjent:

Fabryka Lodów Jan Januszewski

Tytuł:

Bezemisyjna metoda i układ do suszenia płodów rolnych i biomasy energetycznej z wykorzystaniem układu hybrydowego: słoneczny kolektor powietrzny - fotowoltaika.

Termin realizacji:

maj 2016 - lipiec 2018

Program:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Kwota projektu:

2 480 315 zł

zdjecie

Beneficjent:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Kołobrzeg

Tytuł:

Wzmocnienie efektywności zawodowej pracowników MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Termin realizacji:

Rekomendowany do dofinansowania

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kwota projektu:

196 205 zł

zdjecie

Beneficjent:

TOURTREND SP. Z O.O. - Dolina Charlotty - Resort SPA

Tytuł:

Dolina Charlotty- mecenasem osób 50 + na rynku pracy

Termin realizacji:

styczeń - grudzień 2014

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kwota projektu:

529 903 zł

zdjecie

Beneficjent:

Praxis S.A. Warszawa

Tytuł:

Rozwój skuteczności zawodowej pracowników Praxis S.A.

Termin realizacji:

Rekomendowany do dofinansowania

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kwota projektu:

240 508 zł

zdjecie

Beneficjent:

AJP Systemy Biurowe Sp. z o.o. Warszawa

Tytuł:

Rekonstrukcja interpersonalna i menadżerska firmy AJP Systemy Biurowe Sp. z o.o.

Termin realizacji:

Rekomendowany do dofinansowania

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kwota projektu:

128 516 zł

zdjecie

Beneficjent:

PRO-SAN M. Jagiełka, M.Wiszniewski spółka jawna - Hotel Aquarius Kołobrzeg

Tytuł:

Aktywni - Kreatywni - Profesjonalni. Szkolenia kooperacyjne podnoszące kwalifikacje oraz kompetencje pracowników Hotelu Aquarius SPA

Termin realizacji:

listopad 2012 - październik 2013

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kwota projektu:

299 712 zł

zdjecie

Beneficjent:

Medical SPA Sanatorium „Unitral” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Tytuł:

Unitral jako Lider usług SPA w regionie – szkolenia ogólne kadry pracowniczej

Termin realizacji:

marzec 2012

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kwota projektu:

271 315 zł

zdjecie

Beneficjent:

Ho­tel Zdro­jowy Pro-Vi­ta w Koło­brzegu

Tytuł:

Po­pra­wa kon­ku­ren­cyj­no­ści Ho­te­lu Zdro­jo­we­go Pro-Vi­ta po­przez za­sto­so­wa­nie no­woc­zes­nych instru­men­tów zarzą­dza­nia

Termin realizacji:

lu­ty - lis­to­pad 2011

Program:

Pro­gram Ope­ra­cy­j­ny Kapi­tał Ludzki

Kwota projektu:

476 000 zł

zdjecie

Beneficjent:

Szkoła Języ­kowa MULTI KULTI Luty­nia

Tytuł:

Chatka mało­latka - orga­ni­za­cja świe­tlicy edu­ka­cyj­nej w Lutyni

Termin realizacji:

wrze­sień 2011 - lipiec 2012

Program:

Pro­gram Ope­ra­cy­j­ny Kapi­tał Ludzki

Kwota projektu:

49 000 zł

zdjecie

Beneficjent:

Aka­de­mia Pił­kar­ska Kot­wi­ca Koło­brzeg

Tytuł:

Ws­pie­ra­nie sz­ko­le­nia i współ­za­wod­nic­twa dzie­ci i mło­dzieży w zak­re­sie piłki noż­nej

Termin realizacji:

sty­czeń - gru­dzień 2011

Program:

Do­ta­c­ja Pre­zy­den­ta Mia­s­ta Gmi­ny Kołobrzeg

Kwota projektu:

146 000 zł

zdjecie

Beneficjent:

A4E Pols­ka Sp. z o.o. Sz­c­ze­cin

Tytuł:

Prze­pro­wa­d­ze­nie szko­leń z tema­tów: “As­pek­ty fin­an­so­wo księ­gowe w dzia­łal­no­ści gos­po­darc­zej”, “Biz­nes plan w dzia­łal­no­ści gos­po­darc­zej”

Termin realizacji:

lis­to­pad 2010 - sty­czeń 2011

Program:

Pro­gram Ope­ra­cy­j­ny Kapi­tał Ludzki

zdjecie

Beneficjent:

Ho­tel Se­na­tor S.A. w Dźwi­rzy­nie

Tytuł:

Se­na­tor - mar­ka, jakość, obsługa na miarę eu­ro­pejs­kich wzor­ców

Termin realizacji:

sty­czeń - gru­dzień 2010

Program:

Pro­gram Ope­ra­cy­j­ny Kapi­tał Ludzki

Kwota projektu:

864 000 zł

Goldenline
Facebook